ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองลพบุรี ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

พันธกิจ
1.ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณ
2.จัดบรรยากาศที่ดีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี
ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

Search