ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองลพบุรี ยินดีต้อนรับ

ประวัติห้องสมุด


ความเป็นมา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดสร้างถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๓๖ พรรษาในปี 2534 เพื่อสนองพระราชปณิธานในการที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนตามที่ทรงแสดงไว้ในโอกาสต่าง ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ได้รับมอบที่ดินในการก่อสร้างห้องสมุดจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 3 ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย งบประมาณในการก่อสร้าง ได้รับบริจาค 3,476,250 บาท เงินงบประมาณสนับสนุน 400,000 บาท และได้สร้างเสร็จในปี 2540 เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี ใน
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2540

สถานที่ตั้ง

ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ทิศตะวันออก ติดกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทิศใต้ ติดกับ ถนนนารายณ์มหาราช


การเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

งานบริการ
1. บริการหนังสือ บริการหนังสือ ประเภทต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือสำหรับเด็ก
2. บริการสื่อโสต ให้บริการสื่อโสตทางด้านต่าง ๆ เช่น VDO, CD, CD – ROM ทางด้านวิชาการ สารคดีบันเทิง และการ์ตูน
3. บริการสำหรับเด็ก มีมุมเด็กและครอบครัวให้บริการ หนังสือ เกมและของเล่นต่าง ๆ
4. บริการมุมกศน. ให้บริการหนังสือสื่อการศึกษานอกโรงเรียน
5. บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้บริการสืบค้นข้อมูล ยืม - คืนหนังสือ/สื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บริการอินเตอร์เน็ต
6. บริการตอบคำถามและยืม - คืนทางโทรศัพท์
7. บริการสถานที่ในการประชุมและอบรม

ภายในห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี ได้มีการจัดบริการความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยความหลากหลายในรูปแบบโดยจัดแบ่งเป็นห้องและมุมต่าง ๆ ดังนี้

ห้องเฉลิมพระเกียรติ
จัดบริการความรู้ในลักษณะนิทรรศการ ภาพที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและสิ่งของพร้อมหนังสือ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้อย่างมากมาย ทำให้ทราบถึงพระราชปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่าน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ

ห้องละโว้
เป็นการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนพื้นบ้านที่ได้นำมาเรียบเรียงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มแม่น้ำลพบุรี พร้อมทั้งอาชีพที่น่าสนใจในจังหวัดลพบุรี และให้บริการเป็นห้องประชุม

ห้องแพทย์แผนไทย
เป็นห้องที่ให้ความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ที่อบอวลกลิ่นไอ ของสมุนไทย อันเป็นข้อมูลความรู้ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป

ห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
เป็นห้องที่ให้ความรู้และความบันเทิง ให้บริการคอมพิวเตอร์ เทปเสียง วีดีทัศน์ ซีดีรอม
ปัจจุบันห้องนี้ปิดให้บริการเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดูแลและให้บริการ โดยนำคอมพิวเตอร์มาให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นล่าง

ห้องการศึกษานอกโรงเรียน
เก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการเอกสาร หนังสือ ชุดการเรียน และสื่อการศึกษาต่าง ๆ (เมื่อเดือนสิงหาคม 2551ได้เปลี่ยนเป็นห้องเก็บหนังสือนวนิยาย)มุมวิชาการ
เป็นมุมที่จัดบริการหนังสือที่มีความหลากหลาย โดยจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ 000 – 900 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นในเรื่องที่ต้องการได้โดยตรง และการค้นคว้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์

มุมเด็กและครอบครัว
จัดบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีเนื้อหา รูปแบบที่เหมาะสม ช่วยสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ เกม อุปกรณ์ และเครื่องเล่น ต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี
ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

Search